STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
NA RAKA
Władze

Dane

Historia

Statut

Akcje

Dobroczyńcy

GŁÓWNA


S T A T U T

Sierpeckiego Stowarzyszenia Osób

Niepełnosprawnych i Chorych na Raka

SZANSA NA ŻYCIE”

Sierpc 21 października 2008 roku


STATUT STOWARZYSZENIA

pod nazwą

Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka

SZANSA NA ŻYCIE

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na RakaSZANSA NA ŻYCIE”.

2. Ilekroć w niniejszym Statucie używa się terminu stowarzyszenie, należy przez to rozumieć stowarzyszenie pn. Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na RakaSZANSA NA ŻYCIE”.

3. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na RakaSZANSA NA ŻYCIE”.

4. Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na RakaSZANSA NA ŻYCIE” może używać skróconej nazwy- Sierpeckie Stowarzyszenie „Szansa na Życie”.

§2

1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Sierpc,

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały świat,

3. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Cele i zadania Stowarzyszenia

§4

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. Pomoc i wspieranie osób chorych na choroby nowotworowe, przewlekłe i nieuleczalne.

 2. Promowanie badań posiewowych (profilaktyka).

 3. Oświata zdrowotna

 4. Integracja osób chorych i niepełnosprawnych

 5. Wspieranie oraz pomoc osobom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

 6. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 7. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

§5

Realizacja celów Stowarzyszenia będzie następować poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej;

 2. Działania integracyjne

 3. Spotkania, konkursy, aukcje, loterie;

 4. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu niezbędnego zaplecza technicznego, lokalowego, sprzętowo-materiałowego.

 5. Wolontariat

Majątek Stowarzyszenia

§6

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

  1. składek członkowskich,

  2. dotacji pieniężnych i rzeczowych,

  3. spadków pieniężnych i rzeczowych,

  4. dochodów z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

 1. Wszelkie składniki majątkowe, w jakich posiadanie wchodzi Stowarzyszenie służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

 2. Dotacje, darowizny i spadki są wykorzystywane wyłącznie w celach wyraźnie określonych przez sponsorów i nie mogą być przekazane na działalność inna niż statutowa.

 3. Zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

  4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów oraz ich osób bliskich.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§7

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, zwanymi dalej członkami, mogą być

 1. osoby fizyczne, pełnoletnie i posiadające pełnie praw obywatelskich.

 2. Wolontariusze. W przypadku ich niepełnoletniości wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne.

 2. Członkowie honorowi. Tytuł członka honorowego nadaje walne zgromadzenie Stowarzyszenia, na pisemny wniosek minimum trzech jego członków. W podobnym trybie nadaje się tytuł honorowego prezesa Stowarzyszenia. Tytuł honorowego prezesa może być nadany członkom założycielom, oraz byłym prezesom Stowarzyszenia

 3. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest złożenie pisemnej deklaracji

 4. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 5. Czynne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym

§8

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. wybierania i bycia wybieranymi do organów Stowarzyszenia,

 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 3. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

§9

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Regularnie opłacać składki członkowskie. Z obowiązku płacenia składek członkowskich zwolnieni są wolontariusze.;

 2. czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;

 3. bronić dobrego imienia Stowarzyszenia;

 4. przestrzegać Statutu Stowarzyszeni;.

§10

 1. Członkostwo w Stowarzyszenia ustaje na skutek:

  1. wystąpienia,

  2. wykreślenia,

  3. wykluczenia.

 2. Członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić, składając pisemne oświadczenie;

 3. Wykreślenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:

  1. śmierci,

  2. niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy.

 4. Wykluczenie członka może nastąpić z ważnych przyczyn, jak np.

  1. umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia;

  2. uporczywego niewykonywania podstawowych obowiązków członkowskich.

 5. Wykreślenie członkostwa następuje decyzją Zarządu, natomiast wykluczenie uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

 6. Członek Stowarzyszenia skreślony na podstawie punktu 3b niniejszego paragrafu może się ubiegać o ponowne przyjęcie po upływie roku od daty skreślenia.

Władze Stowarzyszenia

§11

 1. Organami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków;

  2. Zarząd;

  3. Komisja Rewizyjna.

§12

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w stowarzyszeniu i pełni funkcję organu. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§13

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wybór i odwołanie prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym

 2. wybór i odwołanie pozostałych członków Zarządu w głosowaniu tajnym,

 3. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym,

 4. uchwalanie Statutu i wprowadzanie do niego zmian,

 5. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań finansowych,

 6. udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

 7. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

 8. zatwierdzanie planu podziału środków zgromadzonych przez Stowarzyszenie na dany rok,

 9. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,

 10. podejmowanie uchwał dotyczących rozpoczęcia i zakończenia działalności, gospodarczej Stowarzyszenia,

 11. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu

 12. wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 13. likwidacja Stowarzyszenia.

§14

 1. Walne Zgromadzenie prowadzi przewodniczący wybrany przez uczestników.

 2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest protokołowany, a obsługę administracyjną zapewnia Zarząd.

§15

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej na 7 dni przed obradami poprzez imienne zawiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia, podając termin i porządek obrad.

 2. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał bez względu na ilość przybyłych członków Stowarzyszenia.

 3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przynajmniej raz w roku, w I kwartale.

 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w sprawach zmiany Statutu, odwołania prezesa, członków Zarządu lub likwidacji Stowarzyszenia jest wymagana większość 2/3 głosów.

 5. Nieudzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium dla Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane na pisemny wniosek:

  1. co najmniej 25% członków Związku,

  2. Komisji Rewizyjnej,

  3. prezesa Zarządu

§16

 1. Zarząd jest wybieralnym, kolegialnym organem wykonawczym Stowarzyszenia.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. realizacja zatwierdzonego rocznego planu podziału środków Stowarzyszenia

  2. bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

  3. przygotowanie projektu rocznego planu środków Stowarzyszenia,

  4. zawieranie umów i porozumień,

  5. ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

  6. realizacja uchwał podjętych przez Zgromadzenie,

  7. proponowanie kierunków działania Stowarzyszenia,

  8. kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia,

  9. przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia,

  10. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o wykluczenie członka Stowarzyszenia,

  11. wykreślanie członków Stowarzyszenia,

  12. ustalanie liczby etatów i struktury organizacyjnej biura Stowarzyszenia

§17

 1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, przy czym zarówno cały Zarząd jak i poszczególni jego członkowie mogą być odwołani w każdym czasie.

 2. Prezes i członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji w organach Stowarzyszenia.

 3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa, I wiceprezesa ds. organizacyjnych, II wiceprezesa ds. wolontariatu, skarbnika, sekretarza i członków Zarządu w łącznej liczbie 7 osób.

 4. Podział funkcji w Zarządzie należy do jego wewnętrznych kompetencji z wyjątkiem funkcji prezesa.

 5. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia następuje podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu do liczby uniemożliwiającej jego statutowe funkcjonowanie uzupełnienie składu następuje na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym niezwłocznie przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

§18

 1. Do kompetencji prezesa Zarządu należy:

  1. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,

  2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

  3. reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,

  4. podpisywanie wraz ze skarbnikiem wszystkich dokumentów finansowych i rodzących następstwa finansowe,

  5. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o odwołanie członków Zarządu,

  6. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§19

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz w miesiącu.

 2. Prezes jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek 1/3 liczby jego członków.

 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos prezesa.

 4. Zarząd działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

 5. W przypadku dłuższej nieobecności Prezesa lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu jego kompetencje przejmuje I Wiceprezes

 6. Oświadczenia woli w zakresie zarządzania mieniem Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu ustanowieni do tego celu na mocy uchwały Zarządu.

 7. Wiceprezesi Zarządu są wybierani na wniosek prezesa spośród członków Zarządu.

§20

W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia zatrudnia potrzebnych pracowników do działalności organizacyjnej w ramach środków przewidzianych w budżecie Stowarzyszenia

§21

 1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna w składzie 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia.

 3. Komisja kontroluje prawidłowość wydatkowania środków finansowych oraz wykonania postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia.

 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia bez prawa głosu.

 5. Komisja przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 6. Podział funkcji wewnętrznych należy do kompetencji Komisji.

 7. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

 8. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu następuje stosowne uzupełnienie składu.

 9. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 10. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 11. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

Postanowienia końcowe

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązuje ustawa -"Prawo o stowarzyszeniach" z 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. nr 20/89 z późniejszymi zmianami).

§23

Adres dla korespondencji: Matejki, 09-200 Sierpc

§24

Niniejszy Statut Stowarzyszenia został przyjęty w dniu 21 października 2008 roku na Zgromadzeniu Stowarzyszenia.